Poškodili jej mozog testom na COVID-19?

USA 21.10.2020 – Štyridsať ročnej žene poškodili mozgovú membránu pri nosnom teste na COVID-19. Ako prvé symptómy sa objavili častý výtok tekutiny z nosa a bolesť hlavy. Článok bol uverejnený v odbornom časopise JAMA Otolaryngology a poukazuje na dôležitosť odbornosti pri odbere vzoriek z nosovej dutiny pri testoch na COVID-19. Žene sa symptómy objavili krátko po tom ako bola testovaná a okrem výtoku z nosa a bolesti hlavy mala aj prudké vracanie, celkovú nevoľnosť, metalickú chuť v ústach a senzitivitu na svetlo. V minulosti ako zdroj uvádza, žena prekonala poškodenie nosnej dutiny a pri aplikácii nosnej tyčinky pri odbere testu na Covid -19 zrejme došlo k neodbornému odobratiu vzorky. Je zrejmé, že zdravotní pracovníci nemali kompletnú diagnózu u danej ženy a nebrali do úvahy možné riziká.

Po testoch tekutiny zistili že sa jedná o medzi mozgovú tekutinu ktorá tvorí ochranný obal mozgu v lebke. Následne musela podstúpiť operačný zákrok ktorý tento stav zvrátil.

Nosná vzorka sa odoberá pri COVID teste alebo PCR teste, a má za úlohu odobrať materiál, ktorý je vylučovaný pri kýchaní alebo kašlaní a je z neho možné odhaliť gény coronavírusu. Pri teste je do nosnej dutiny zavedená plastová palička do vzdialenosti cca 10cm. Niektorí pacienti môžu zažiť príznaky ako tunelové videnie, nevoľnosť, studený pot prípadne stratu vedomia.

Ako najdôležitejšie štúdia označila – Potrebu správneho vyškolenia pracovníkov, ktorý vyokonávajú COVID test.

Je veľmi dôležité správne vyškoliť odborný personál akou technikou vykonávať tento odber, akú silu použiť tak aby bol test správne odobratý a nepoškodilo sa zdravie pacienta. Taktiež je veľmi dôležité mať presné zdravotné informácie o pacientoch aby sa predišlo prípadným komplikáciám.

Preto je veľmi prekvapujúce, že práve Slovensko je ochotné v tak krátkom čase a v ťažkých podmienkach testovať plošne svojich občanov hromadným odoberaním vzoriek, ak by tento odber vykonávali nie dostatočne vyškoleným personálom bez potrebných zdravotných certifikácií a dostatočných skúseností. Tieto odbery nielen môžu ohroziť pacientov, ale aj presné výsledky, ktoré pri nesprávnom odbere budú skreslené. Sám MUDr. Visolajský uviedol v jednej relácii na RTVS, že výsledok testov ovplyvňuje aj faktor samotného odberu materiálu.

Slovenská lekárska únia špecialistov dnes vydala správu v ktorej sama označila tento pokus Slovenskej vlády ako veľmi neprofesionálny a dokonca nebezpečný. Je takmer nemožné zabezpečiť nie len kvalitu daných testov a profesionalitu odberu, ale aj to aby neboli zneužité zdravotné údaje ktoré spadajú pod takzvané lekárske tajomstvo.

Povinnosť mlčanlivosti je zakotvená vo viacerých právnych predpisoch –  v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti., ale aj v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý je prílohou č. 4 zákona o poskytovateľoch.  V minulosti právne predpisy s porušením lekárskeho tajomstva nespájali aj „uvalenie“ sankcie – teraz to je inak, porušenie povinnej mlčanlivosti sa môže odraziť v občianskoprávnej rovine (civilné konanie), administratívnoprávnej (disciplinárne konanie) aj v rovine trestnej.

Okrem lekárov majú túto povinnosť aj ostatní zdravotnícki pracovníci – od sestier, asistentov výživy, masérov, farmaceutov, až po sanitárov. Avšak pozor – zákon hovorí vyslovene iba o zdravotníckych pracovníkoch, pričom v nemocnici okrem nich pracujú aj rôzni iní ľudia, ktorí zdravotníckymi pracovníkmi nie sú – ide napr. o údržbárov, administratívny personál či upratovačky, na ktorých sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje. Preto pri rozhovore s pacientom je potrebné byť obozretný a dávať pozor, aby informáciu týkajúcu sa zdravotného stavu nepočuli „iné uši“. No aj títo „nezdravotníci“ môžu byť potrestaní napr. náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa Občianskeho zákonníka z dôvodu neoprávneného zásahu do práva na súkromie. 

Je nevyhnutné aby každý kto bude takýto odber vykonávať a príde do kontaktu s vašimi informáciami spadal pod túto povinnosť a Slovenská vláda to musí zabezpečiť.

(Informácie o poškodení mozgu pacientky z USA pri testovaní sme čerpali z verejne dostupných zdrojov!)

Zdroj: JAMA Otolaryngology