ilustračná fotka/ zdroj: facebook Igor M.
ilustračná fotka/ zdroj: facebook Igor M.

Všetko nasvedčuje tomu, že odoberanie titulov bude možne.

Bratislava 04.11.2020 – Vláda na svojom stredajšom rokovaní odobrila návrh na umožnenie odoberania titulov.

Právna úprava by mala jasne stanoviť, kedy možno odnímať titul, za akých okolností, kto má o tom rozhodovať v prvom stupni aj v druhom stupni, ale aj do akého času od absolvovania štúdia, či udelenia titulu je možné o tom rozhodovať. Rovnako stanovuje, aké majú byť následky rozhodnutia. Podľa predkladateľov má zaviesť princíp „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma“. O neplatnosti štátnej skúšky by mal po novom rozhodnúť rektor univerzity, ak „záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent, alebo ak úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby“.

Rektor by tiež mohol konať aj v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. A tiež ak absolvent „v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa, alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa“.

Za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Jej členov menuje a odvoláva rektor. Jej súčasťou by mali byť štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta, najviac dvaja by mohli byť zamestnancami príslušnej vysokej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami školy a jeden študent príslušnej školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu. Novela má tiež umožniť vzdanie sa titulu. 

Zároveň má právna úprava stanoviť, že konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred 1. januárom 2021. 

Zdá sa tak, že o svoje tituly sa nemusí báť premiér Matovič a rovnako ani predseda parlamentu Boris Kollár. O svoje tituly by tak mohli prísť iba vtedy, pokiaľ by sa ich dobrovoľne vzdali.