ilustračná fotka
ilustračná fotka

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto údajne odmieta povoliť miesto na natáčanie dokumentu o páde vlády!

Bratislava 22.3.2021 – Pred nedávnom sme Vás v článku informovali o plánovanom podujatí pred NR SR, kde 30.3.2021 o 11hod. sa má uskutočniť natáčanie dokumentu o páde vlády za účasti komparzistov, ktorí tak môžu prejaviť pri natáčaní svoju nespokojnosť. Ako nás informuje organizátorka tohto podujatia Michaela Hornáčková, dnes ju mestská časť písomne informovala, že miesto natáčania jej nepovoľujú.

Pre zachovanie korektnosti Vám prinášame celú písomnú verziu predmetného usmernenia.

,,Dobrý deň,

v súvislosti s Vašou otázkou ohľadne informácií o možnosti nakrúcania dokumentu pred NR SR dňa 30.03.2021 v čase od 11.00 h do 13.00 h si Vás dovoľujeme upovedomiť, že Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 160/2021 je opakovane predĺžený núdzový stav na obdobie 40 dní s účinnosťou od 20. marca 2021 na celom území Slovenskej republiky a je obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na niektoré výnimky, avšak medzi výnimkami nie je cesta na účel nakrúcania.

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 131/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Tento zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

V prípade splnenia podmienok podľa Uznesenia vlády SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ak užívate verejné priestranstvo na iné účely, než je určené, je potrebné si vybaviť:

– povolenie príslušného cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie komunikácií, ak ide o miestne komunikácie,

– súhlas vlastníka, užívateľa, správcu pozemku.

S pozdravom Mgr. Eva Nagyová
referát obchodu, správnych konaní a verejného poriadku
oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.“

Ako sa zdá, natáčanie rôznych reality show v TV je zrejme menej rizikové…

Celé podujatie je tak nateraz ohrozené a organizátorka hľadá právne možnosti ako natáčanie dokumentu uskutočniť aj napriek stanovisku mesta. Správu budeme priebežne aktualizovať!