ilustračná fotka / zdroj: facebook Igor M.
ilustračná fotka / zdroj: facebook Igor M.

Núdzový stav na Slovensku bude od 1.10.2020.

Bratislava 30.9.2020 – Slovenská vláda rozhodla o znovuzavedení núdzového stavu na Slovensku od 1.10.2020 na 45dní pričom môže byť vyhlásený najviac na dobu 90dní. Premiér povedal vo svojom statuse : ,,NÚDZOVÝ STAV SCHVÁLENÝ … zatiaľ na 45 dní od 1. októbra, t.j. uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu … t.j. máme to spoločne vo vlastných rukách.“

Núdzový stav je podľa Ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možné vyhlásiť za podmienky, že „došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie“.

Je momentálne otázne ako toto opatrenie zasiahne do životov občanov Slovenska no podľa zákona má vláda právo bez ďalšieho súhlasu parlamentu prikázať zdravotníkom, pracovníkom cestných komunikácií, distribúcie tepla a plynu prípadne polície pracovnú povinnosť aj keď títo pracovníci nebudú súhlasiť s týmto rozhodnutím a nebudú si môcť čerpať dovolenky a pracovné voľno dokonca aj v prípade ak by prestali dostávať za svoju prácu plat. Ďalej nie je možné štrajkovať aj keď budú práva zamestnancov poškodené, nie je možné verejne sa zhromažďovať a dokonca slobodne šíriť informácie. Je na vládnom rozhodnutí čo bude považovať za nevyhnutný čas a závažnosť ohrozenia pre uplatnenie týchto opatrení. Ak sa vláda rozhodne že Váš okres je ohrozené územie nemáte inú možnosť ako sa podvoliť ich vôli a to aj napriek tomu že môže byť ohrozené vaše živobytie a budúcnosť Vašej rodiny.

Presné znenie zákona je : V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,

c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,

d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,

e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

f) obmedziť doručovanie poštových zásielok,

g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,

h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,

i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,

j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,

k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

zdroj : facebook